[:th]CrCF Logo[:]

เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “คู่รัก LGBT ภายใต้ระบบกฎหมายไทย”วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น.

Share

เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง
“คู่รัก LGBT ภายใต้ระบบกฎหมายไทย”
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย
ภาควิชากฎหมายแพ่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**************************************************

กำหนดการ

8:3o น. ลงทะเบียน
9:00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอหลักการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนา
9:10 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วิทยากรแต่ละคนใช้เวลาอภิปราย 10 – 15 นาที)
ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวและมรดก
ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวและสิทธิเด็ก
อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
อาจารย์กีระเกียรติ พระทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร (กำลังทาบทาม)
อาจารย์กีรติ นิธิกุล ผู้ดำเนินรายการ
10:30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนและถามตอบประเด็นกฎหมาย ระหว่างผู้เข้าร่วมการเสวนาและวิทยากร
12:00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
13:00 น. เสวนาเชิงปฏิบัติการ (ดำเนินรายการโดยกลุ่มอัญจารี)
15:30 น. ปิดการเสวนา

TAG

RELATED ARTICLES