[:th]CrCF Logo[:]

2nd Newsletters_on Women and Child rights in Southern border provinces ,Thailand

Share

จดหมายข่าวฉบับพิเศษที่2 _สิทธิเด็กและหญิงจชต. มิย-กค.2556

จดหมายข่าวฉบับพิเศษ สิทธิสตรีและเด็กในสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556
 เรื่องเด่น ผู้หญิง ณ ชายแดนใต้ อยู่ตรงไหน ในกระบวนการสันติภาพ โดย อารีด้า สาเม๊าะ
 เสียงจากยูเอ็น “ผู้หญิงเชื้อสายมลายู ในรายงาน CERD ขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์”
 สิทธิควรมี “ความรู้เบื้องต้นเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)”
 ช่วยฉันช่วยเธอ “ข้อเสนอใหม่ที่เป็นรูปธรรมจากเวทีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จัดโดยโครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี เมื่อ “ผู้หญิงมลายูมุสลิมเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงทางเพศ”
 คอลัมภ์ แนะนำองค์กร “กลุ่มด้วยใจ (Duayjai Group)”

TAG

RELATED ARTICLES