[:th]CrCF Logo[:]

แถลงการณ์ร่วม UN และกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม 26 มิถุนายน2556วันสากลต่อต้านการทรมาน

Share

English version is below
แถลงการณ์ร่วมในโอกาสวันช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานสากล 26 มิถุนายน 2556

วันช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานสากลเป็นวาระเพื่อเน้นย้ำสิทธิสากลของมนุษย์ทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่โดยปลอดจากการทรมาน ตามที่กล่าวถึงในอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน

แม้จะมีความพยายามด้านกฎหมายและมาตรการเชิงโครงสร้างที่สำคัญ เพื่อป้องกันและห้ามการทรมาน แต่ทุกวันนี้ เรายังได้เห็นหญิง ชายและเด็กในโลกที่ถูกทรมานหรือปฏิบัติอย่างโหดร้าย การฟื้นฟูชีวิตของผู้ที่ถูกละเมิดศักดิ์ศรีเป็นภารกิจที่ใช้เวลานาน ต้องพึ่งพาปัจจัยช่วยเหลือทั้งด้านวัตถุ การรักษาพยาบาล และความสนับสนุนด้านจิตใจและสังคม

เหยื่อการทรมานทุกคนพึงได้รับความยุติธรรม การเยียวยาอย่างเป็นผลและไม่ชักช้า ได้รับค่าชดเชยและการฟื้นฟูที่เหมาะสมทั้งด้านสังคม จิตวิทยา และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ต่างกระตุ้นให้รัฐต่าง ๆ สนับสนุนและจัดตั้งศูนย์และสำนักงานให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งส่งเสริมการอบรมเพื่อสร้างศักยภาพ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

กองทุนเพื่อเหยื่อการทรมานแห่งสหประชาชาติ (United Nations Trust Fund for Victims of Torture) ให้ความช่วยเหลือบุคคลและองค์กรทั่วโลก เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทั้งทางกายและใจ สนับสนุนให้สร้างชีวิตที่ปวดร้าวขึ้นมาใหม่ และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิที่จะเข้าถึงความจริงและความยุติธรรม รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ควรให้ความสนับสนุนด้านการเงินและร่วมมือกับกองทุนนี้ต่อไป

ในโอกาสวันช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานสากล เราขอแสดงความเป็นเอกภาพและความสนับสนุนต่อเหยื่อจากการทรมานและครอบครัว และขอเน้นย้ำพันธกิจร่วมของเราที่จะป้องกันและห้ามการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
Luc Stevens เป็น Resident Coordinator ทีมงานแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Country Team in Thailand)

Subject: THAILAND: JOINT MESSAGE AT THE OCCASION OF THE INTERNATIONAL DAY FOR VICTIMS OF TORTURE – 26 JUNE 2013
Joint message at the occasion of the international day for victims of torture – 26 June 2013
The International Day in Support of Victims of Torture is an occasion to underscore the internationally recognized right of all human beings to live free from torture as stated by the 1987 Convention against Torture.

Despite important legal and institutional efforts to prevent and prohibit torture, every day in the world, women, men and children are tortured or ill-treated. Rebuilding the life of someone whose dignity has been destroyed takes time and as a result long-term material, medical, psychological and social support is needed.

All torture victims should be provided with justice, effective and prompt redress, compensation and appropriate social, psychological, medical and other forms of rehabilitation. Both the General Assembly and the Human Rights Council have strongly urged States to establish and support rehabilitation centres or facilities, as well as to promote capacity building and exchange of good practices.

The United Nations Trust Fund for Victims of Torture assists individuals and organizations around the world to ease physical and psychological pain, re-start shattered lives and support the right to truth and justice through legal assistance. It is essential for Governments to continue to financially support and cooperate with the Fund.

On this International Day in Support of Victims of Torture, we express our solidarity with and support for the victims of torture and their family members, and reaffirm our collective commitment to prevent and prohibit torture and all cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.

Pol. Col. Dr. Naras Savestanan is the Director General of the Department of Rights and Liberties Protection at the Ministry of Justice
Luc Stevens is the Resident Coordinator of the United Nations Country Team in Thailand

25560626-215130.jpg

TAG

RELATED ARTICLES