[:th]CrCF Logo[:]
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดับไฟใต้

เรียนเชิญร่วมเวที “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดับไฟใต้ ภายในประเทศ และการเจรจาระหว่างประเทศ”

Share

ตามที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปีพ.ศ. 2554-2556 โดยการให้ความช่วยเหลือด้านคดีความโดยไม่คิดมูลค่าและให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการดำเนินการดังกล่าวได้มีการจัดทำรายงานวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยร่วมกับ รศ.ณรงค์ ใจหาญ ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป จึงจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดับไฟใต้ภายในประเทศและ การเจรจาระหว่างประเทศ” ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-17.30 น. ณ สยามสมาคม กรุงเทพฯเพื่อนำเสนอรายงานวิจัยดังกล่าวต่อผู้แทนของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตัดสินใจในเชิงนโยบาย ภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับฟังความเห็นและแสวงหาความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดต่อประสานงานและยืนยันการเข้าร่วมที่
นางสาวภาวิณี ชุมศรี
โทรศัพท์ 083-1896598 e-mail; pawineechumsri@gmail.com

กำหนดการ“แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดับไฟใต้ภายในประเทศและ การเจรจาระหว่างประเทศ”

วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556
สยาม สมาคม, สี่แยกอโศก ถนน สุขุมวิท, กรุงเทพฯ

​13.00 – 13.30 น.​ลงทะเบียน
​13.30 – 13.45 น.​พิธีกล่าวเปิดงาน: ​​เคลาส์เพเทอร์ ฮิลล์, ผู้อำนวยการองค์กรประจำประเทศไทย, ​มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
13.45 – 14.00 น.​ปาฐกถาพิเศษ: ฯพณฯ นายเดวิด ลิปแมน, เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
14.00 – 15.30 น. ​สัมภาษณ์พิเศษ​​ พรชาต บุนนาค, รักษาการที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รอมฎอน ปันจอร์, นักข่าว, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, DeepSouthWatch, กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ, ทนายความ ศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดนราธิวาส, ​​บทสัมภาษณ์ โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ผู้อำนวยการ, ​มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
​16.00 – 17.30 น.​งานแถลงข่าว ​ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องกองทุนยุติธรรม: ​กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนใต้​, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ, รองคณบดีฝ่ายวิจัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมชาย หอมลออ, กรรมการปฏิรูปกฎหมาย, คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), สิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์, ทนายผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้อำนวยการ,
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ​บทวิพากษ์ โดย ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา, ผู้ประกาศข่าว
​17.30 – 20.00 น.​ร่วมวงสนทนา และรับประทานอาหารเย็น ​(เฉพาะแขกที่มีบัตรเชิญเท่านั้น)

• เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดสำรองการเข้าร่วมเนื่องจากที่นั่งจำนวนจำกัด
• มีบริการแปลภาษา ไทย – อังกฤษ