[:th]CrCF Logo[:]

You are invited to join โครงการ ติดตามข้อเสนอของUN ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” 20 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share

โครงการและกำหนดการเวทีติดตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติ CERD _20 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(final)
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ ติดตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ”
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนของ International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
กำหนดการ การประชุมติดตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ”
8.30 -9.00 ผู้เข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียน
9.00-9.15 ชี้แจงวัตถุประสงค์ และเปิดประชุม
โดยดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.15-10.15 สรุปข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการยูเอ็น และประสบการณ์การเข้าร่วม
นายวิวัฒน์ ตามี่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง(ศปส.)
นางสาวเกาซัร อาลีมามะ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดยะลา
10.15-10.30 พักอาหารว่าง
10.30-12.00 สัมมนาแนวทางการติดตามผลของภาคประชาสังคมและการประสานงานร่วมกับ หน่วยงานรัฐ
ต่อข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยดำเนินรายการโดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
• นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
• นายสุมิตรชัย หัตถสาร ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
• วีรวิชญ์ เธียรชัยนันท ผู้อำนวยการ มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล
• ภริษฐา เศรษฐบุตร มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30- 15:30 แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมข้อเสนอและแนวทางการติดตามผลและแผนปฎิบัติการร่วมกัน
กลุ่ม การศึกษา วัฒนธรรม งานด้านพหุวัฒนธรรมและการลดอคติทางเชื้อชาติ
กลุ่มงานการแก้ไขกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม /กลุ่มงานส่วนแรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย
กลุ่มสิทธิชุมชนและการจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ
16.00-16.30 สรุปรายงานจากกลุ่มย่อย 16:30-17:00 สรุปและปิดการสัมมนา
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 086-7093000 email: noinoipornpen@gmail.com

TAG

RELATED ARTICLES