[:th]CrCF Logo[:]

[:th]2013-03-01_ MAC-CrCF support peace talk and urge PM to issue Cabinet Resolution on Peace Talk in the Deep South[:]

Share

[:th]01-03-2556_จดหมายเปิดผนึกถึงนายกยิ่งลักษณ์ final_ MAC_CrCF

เผยแพร่วันที่ 1 มีนาคม 2556
ใบแจ้งข่าว
สนับสนุนการเจรจาเพื่อสร้างบรรยากาศสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เสนอให้จัดทำเป็นมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้รวมกับองคกรในพื้นที่ ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเรื่อง ขอสนับสนุนการเจรจาเพื่อสร้างบรรยากาศสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้อเสนอให้ให้ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรีจัดทำแนวทางการเจรจาสันติภาพให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ตรงกันตามแนวทางดังกล่าว และจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมไทยเกี่ยวกับแนวทางสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งจะต้องสื่อสารกระบวนการสันติภาพและความคืบหน้าของการเจรจาไปยังประชาคมโลกถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับนานาประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
นายสิทธิพงษ์ จันทร์วิโรจน์ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม Tel. 089-8731626
นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม Tel. 02-2753954[:]

TAG

RELATED ARTICLES