[:th]CrCF Logo[:]
ศาลปกครองสงขลา

ชาวบ้านปุโละปุโย ผู้บาดเจ็บฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายจากรัฐต่อศาลปกครองสงขลา

Share

ใบแจ้งข่าว ชาวบ้านปุโละปุโย ผู้บาดเจ็บฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานรัฐต่อศาลปกครองสงขลา

จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารพรานใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บอีก 5 คน ที่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง 5 คน ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดจากกองทัพบกที่ 1 และสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 2 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 ต่อศาลปกครองสงขลา เนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารพรานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.กฎอัยการศึก เป็นเหตุให้ได้รับอันรายแก่ร่างกายและจิตใจอย่างสาหัส โดยเรียกค่าเสียหายทั้งสิ้น กว่า 16 ล้านบาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้ง 5 เป็นเยาวชนและเป็นชาวบ้านมีรายได้น้อย ไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ ผู้ฟ้องคดีทั้ง 5 จึงได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลด้วยในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ศาลปกครองสงขลาจะมีหนังสือแจ้งกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อไป

ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับเงินเยียวยาจากทาง ศอ.บต. แล้ว โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับเงินครอบครัวละ 7.5 ล้านบาท ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้รับเงินคนละ 765,000 บาท ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับเงินคนละ 500,000 บาท

ข้อเท็จจริงกรณีนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 เวลาประมาณ 20.30 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำฐานปฏิบัติการทหารพรานที่ 4302 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดของ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ใช้อาวุธปืนสงคราม ยิงเข้าใส่รถ ขณะที่ชาวบ้าน 9 คน กำลังเดินเพื่อที่จะไปละหมาดศพ (ละหมาดขอพรให้ผู้เสียชีวิต) ที่บ้านทุ่งโพธิ์ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 5 ราย การกระทำของเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวอันเป็นการละเมิดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด แต่เนื่องจากครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาจำนวน 7.5 ล้านบาท แล้ว จึงไม่ประสงค์จะฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดอีก แต่ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 5 คน มีความประสงค์จะฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิด เพื่อขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองต่อไป

รายละเอียดติดต่อ

  • ภาวิณี ชุมศรี 083 1896598
  • อานนท์ วรพิทักษ์นนท์ 087 3899360