[:th]CrCF Logo[:]

เสวนาเยาวชน “บทบาทหน้าที่ของเยาวชนมุสลิม ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง”

Share

ใบแจ้งข่าว มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ จัดเวทีเสวนาสำหรับเยาวชนในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของเยาวชนมุสลิมภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง”

ในวันที่ 17-20 มกราคม 2556 นี้ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จะจัดเวทีเสวนาสำหรับเยาวชนในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของเยาวชนมุสลิมภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง” ณ หาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ กรรมการอิสลาม ผู้ปกครองเด็กกำพร้า ทนายความและผู้ช่วยทนายความจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

งานเสวนาเยาวชนในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมของโครงเยาวชนมุสลิมพลเมืองอาสา กับการมีส่วนร่วมวิถีประชาธิปไตยท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและเครือข่ายผู้ช่วยทนายความศูนย์ทนายความมุสลิม ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์ในการ พัฒนาศักยภาพ ทั้งในแง่ของความรู้ ทัศนคติ และทักษะของเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเยาวชนในการเป็นนักกิจกรรมเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาสาธารณะ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทั้งของตนเองและชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม: นางสาวเกาซัร อาลีมามะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร: 08-2439-0166