[:th]CrCF Logo[:]
teaching peace

โครงการยุติความรุนแรงนานาชาติ เปิดรับการเสนอชื่อ รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ

Share

การเสนอชื่อ รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ
EXEMPLARY SCHOOL AWARD FOR BUILDING PEACE BY TEACHING PEACE

โครงการยุติความรุนแรงนานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อ การริเริ่มของท้องถิ่น เพื่อเปิดรับการเสนอชื่อสำหรับ รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ

รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ เปิดสำหรับทุกโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ที่มีผลงานการสร้างสันติภาพ มีแผนงานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ รูปแบบที่ไม่เป็นทางการนอกชั้นเรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงและบรรเทาความขัดแย้ง ของชุมชน

โรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ
โรงเรียนที่สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อสันติภาพผ่านการศึกษาเพื่อสันติภาพ หรือผสมผสานการศึกษาเพื่อสันติภาพภายใน/นอกชั้นเรียน หรือกิจกรรมต่างๆ มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ

การเสนอชื่อ
กรุณากรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อและส่งมาที่ teachingpeaceasia@gmail.com

กิจกรรมสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
โครงการยุติความรุนแรงนานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักคือเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ ผลงานและความสำเร็จของการสร้างและการสอนสันติภาพที่น่ายกย่อง และโรงเรียนที่ผ่านการตัดสินจะได้รับของรางวัลที่ช่วยในการดำเนินงานต่อไปหรือเริ่มโครงการใหม่

กำหนดเวลา
เปิดรับการเสนอชื่อ: วันที่ 5 มกราคม 2556
สิ้นสุดการเสนอชื่อ: วันที่ 18 มกราคม 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: teachingpeaceasia@gmail.com