[:th]CrCF Logo[:]

การเสนอชื่อ รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ

Share

การเสนอชื่อ รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ
EXEMPLARY SCHOOL AWARD FOR BUILDING PEACE BY TEACHING PEACE

โครงการยุติความรุนแรงนานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อ การริเริ่มของท้องถิ่น เพื่อเปิดรับการเสนอชื่อสำหรับ รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ

รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ เปิดสำหรับทุกโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ที่มีผลงานการสร้างสันติภาพ มีแผนงานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ รูปแบบที่ไม่เป็นทางการนอกชั้นเรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงและบรรเทาความขัดแย้ง ของชุมชน

โรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ
โรงเรียนที่สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อสันติภาพผ่านการศึกษาเพื่อสันติภาพ หรือผสมผสานการศึกษาเพื่อสันติภาพภายใน/นอกชั้นเรียน หรือกิจกรรมต่างๆ มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ

การเสนอชื่อ
กรุณากรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อและส่งมาที่ teachingpeaceasia@gmail.com

กิจกรรมสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
โครงการยุติความรุนแรงนานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักคือเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ ผลงานและความสำเร็จของการสร้างและการสอนสันติภาพที่น่ายกย่อง และโรงเรียนที่ผ่านการตัดสินจะได้รับของรางวัลที่ช่วยในการดำเนินงานต่อไปหรือเริ่มโครงการใหม่

กำหนดเวลา
เปิดรับการเสนอชื่อ: วันที่ 5 มกราคม 2556
สิ้นสุดการเสนอชื่อ: วันที่ 18 มกราคม 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: teachingpeaceasia@gmail.com

TAG

RELATED ARTICLES