[:th]CrCF Logo[:]
สมยศ พฤกษาเกษมสุข Somyot Prueksakasemsuk

แอมเนสตี้ ชวนส่งจดหมาย เรียกร้องเรื่องบรรณาธิการไทย เสี่ยงจะถูกตัดสินไม่เป็นธรรม

Share

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส่งข้อความถึงสมาชิกทั่วโลกแสดงความกังวลว่า นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการนิตยสารชาวไทยอาจถูกตัดสินลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอความร่วมมือจากสมาชิกให้ร่วมกันส่งจดหมายร้องเรียนถึงรัฐบาลไทยเพื่อให้ยกเลิกข้อกล่าวหาและปล่อยตัวนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข โดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะองค์กรถือว่านายสมยศเป็นนักโทษทางความคิด (Prisoner of Conscience) ที่ถูกควบคุมตัวเพราะการใช้เสรีภาพในการแสดงออกโดยสงบ

English version at http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/001/2013/en

ปฏิบัติการด่วน บรรณาธิการไทยเสี่ยงจะถูกตัดสินลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม

สมยศ พฤกษาเกษมสุข นักกิจกรรมแรงงานและบรรณาธิการบริหารนิตยสารวอยซ์ออฟทักษิณ เป็นนักโทษทางความคิด (prisoner of conscience) เขาถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 และถูกสั่งฟ้องเนื่องจากตีพิมพ์บทความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ที่ผ่านมาทางการไทยปฏิเสธไม่ยอมให้เขาประกันตัวหลายครั้ง

ในเดือนพฤษภาคม 2555 การไต่สวนคดีที่มีต่อนายสมยศ พฤกษาเกษมสุขสิ้นสุดลง และยังอยู่ระหว่างรอคำตัดสิน ศาลได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาสามครั้ง ครั้งล่าสุดเลื่อนจากวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ไปเป็น 23 มกราคม 2556

เขาถูกจับกุมในวันที่ 30 เมษายน 2555 หลังจากเริ่มรณรงค์รวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ไม่นาน เขาถูกสั่งฟ้องและไต่สวนคดีตามความผิดมาตรา 112 ซึ่งห้ามการพูดหรือการกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะ “หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์” ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปีในแต่ละกระทง

นับแต่ปี 2549 ทางการไทยได้ใช้มาตรา 112 มากขึ้นเพื่อปราบปรามการแสดงความเห็นอย่างสงบ กฎหมายมาตรา 112 ละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นการห้ามใช้สิทธินอกเหนือจากกรณียกเว้นที่มีการระบุไว้ ประเทศไทยเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) และมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก

กรุณาเขียนจดหมายทันทีในภาษาไทย อังกฤษ หรือภาษาของท่านเอง:
แสดงข้อกังวลว่านายสมยศ พฤกษาเกษมสุขได้ถูกควบคุมตัวจากการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบ
เรียกร้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาต่อเขา และให้มีการปล่อยตัวเขาทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข
เรียกร้องให้มีการเยียวยาชดเชยเขาจากการถูกจองจำเป็นเวลาหลายเดือน และให้ทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรา 112 ให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และให้พักการใช้กฎหมายข้อนี้จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะดังกล่าว

กรุณาส่งจดหมายของท่านก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ไปยัง:
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ทำเนียบรัฐบาล
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทรสาร: +662 280 0858; +66 2 288 4016
อีเมล์ opm@opm.go.th
คำเรียก: เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ฯพณฯ รัฐมนตรียุติธรรม
นายประชา พรหมนอก
กระทรวงยุติธรรม
ชั้น 9 อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ
ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทรสาร: +662 143 9883
อีเมล์: om@moj.go.th
คำเรียก: เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

สำเนาจดหมายถึง:
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชั้น 6-7อาคารบี ศูนย์ราชการฯ
ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรสาร: +662 143 9551
อีเมล์ : info@nhrc.or.th

และให้ส่งสำเนาจดหมายไปยังผู้แทนการทูตไทยในประเทศที่ท่านอยู่ โดยให้ใส่ที่อยู่ของตัวแทนการทูตในประเทศตามรูปแบบด้านล่าง:
ชื่อ ที่อยู่ 1 ที่อยู่ 2 ที่อยู่ 3 โทรสาร เบอร์โทรสาร อีเมล์ อีเมล์ คำเรียกตำแหน่ง คำเรียกตำแหน่ง
กรุณาติดต่อกับสำนักงานเอไอประเทศของท่าน หากส่งจดหมายหลังจากวันที่ที่ระบุข้างต้น
ชื่อ: สมยศ พฤกษาเกษมสุข
เพศ: ชาย

Sutharee Wannasiri
Campaign Coordinator
Amnesty International Thailand
90/24 Ladphrao Soi 1, Jompol
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel: +66 2513 8745 Fax: +66 2939 2534
Email: campaign@amnesty.or.th
Skype: sutharee.wannasiri