[:th]CrCF Logo[:]

E Book สิทธิเด็ก จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โพรงกระต่าย จ. นครศรีธรรมราช_Free_Download

Share

สนธิสัญญา CRC_charitycopy
ใบแจ้งข่าว
สำนักพิมพ์โพรงกระต่ายจัดทำ E book เรื่องอนุสัญญาสิทธิเด็กและพิธีการเลือกรับที่รัฐบาลไทยรับรองไว้และปฎิบัติตามพันธกรณีฉบับนี้ จัดพิมพ์พิเศษสำหรับงาน Children Voices for PEACE ที่ TK Park จังหวัดยะลา วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด ฟรี
ฉบับพิมพ์เล่มละ 100 ปี
รายได้ช่วยกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ภายใต้สำนักพิมพ์โพรงกระต่าย

TAG

RELATED ARTICLES