[:th]CrCF Logo[:]
งานสานสันติชายแดนใต้ และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

กำหนดการ งานสานสันติชายแดนใต้ และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

Share

กำหนดการ Agenda

สานสันติชายแดนใต้ และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง Weaving Peace for the Deep South and Ending Violence Against Women ณ สวนสันติชัยปราการ บางลำพู (Santichaiprakan Park, Bang Lumpoo) วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ (10 December 2012)

 • ผู้เข้าร่วมเดินทางมาถึง – Arrival of participants
 • การแสดงต้อนรับ: กลุ่มผู้หญิงชายแดนใต้: Cultural performance of southern women
 • กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์: Welcome address รุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
 • การแสดงทางวัฒนธรรม: Cultural performances
 • เสวนาความรุนแรงต่อผู้หญิง และ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: Plenary on Violence Against Women in the Deep South and Women Human Rights Defenders
  • แยน๊ะ สะแลแม ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
  • ปาติเมาะ เปาะอิแตดาโอ๊ะ สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
  • คอลีเยาะ หะหลี ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
  • ศิริพร สะโครบาเนค มูลนิธิผู้หญิง
  • วิสา เบ็ญจมโน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
  • พ.อ. ปัญญา กาญจนวณิชย์ รองผอ. กนผ. ศปคท.
  • อารีวรรณ จตุทอง ผู้ดำเนินรายการ
 • ดนตรีเพื่อสันติภาพ: วงโฮปแฟมิลี่: Music by Hope Band
 • บทกวีเพื่อสันติภาพ: Poetry for Peace วันรวี รุ่งแสง, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, อังคาร จันทาทิพย์, ที่จันทร์ ทอฉาย
 • คำประกาศสานสันติชายแดนใต้และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง: Declaration on Weaving Peace in the Deep South and Ending Violence Against Women
 • ละหมาดฮายัตและภาวนาเพื่อสันติภาพและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง Solidarity Praying for Peace in the Deep South and Ending of Violence Against Women
 • พิธีลอยกระทงสายเพื่อสร้างสันติ: Loy Kratong Sai