CrCF/MAC_Access to Justice & HR newsletters_11th (Sep-Oct 2012)

CrCF_MAC_Access to Justice & HR newletters_11th Issue (Sep-Oct 2012)_Thai version
ฉบับที่ 11

หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้
Access to Justice and Human Rights Newsletters, Southern Thailand
ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2555
บรรณาธิการ นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

บทความนำ เก็บตกเวที กรณีใช้โซ่ตรวนนักโทษในเรือนจำจังหวัดชายแดนใต้ โดยพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ปรับปรุงจาก
1) เอกสารการประชุมประชุมทางกฎหมาย ว่าด้วย แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังที่ถูกตรวน 24ชั่วโมง มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
2) บทความเรื่อง “โทษสูง น่าจะหลบหนี” เหตุผลยอดฮิตของการใช้โซ่ตรวน นักโทษในเรือนจำ โดย http://ilaw.or.th/node/1736

ข่าวสิทธิมนุษยชน

• คณะกรรมการยูเอ็นด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เสนอให้รัฐประเมินความจำเป็นและทบทวนกฎหมายพิเศษในพื้นที่จชต. และเรียกร้องให้กอรมน.ทำรายงานเสนอยูเอ็นในเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2556
• ขอให้กองทัพภาคที่ 4 ชี้แจงสาเหตุการใช้อำนาจตามพรบ.กฎอัยการศึกเพื่อกักตัวนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• กรณีศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งคดีไต่สวนการตาย นายสุไลมาน แนซา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55 บิดาผู้ตายร้องขอให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานและขอให้มีคำสั่งใหม่
• ไทยรัฐออนไลน์ชี้แจงและขออภัยในความผิดพลาด
ภาพกิจกรรม โครงการ : เยาวชนมุสลิมพลเมืองอาสา กับการมีส่วนร่วมวิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี

TAG

Exit mobile version