[:th]CrCF Logo[:]

UNCAT General Recommendation No. 3 on Redress Art. 14 _as of 16 Nov 2012_ Campaign against Torture_CrCF

Share

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองเอกสานหมายเลข CAT/C/GC/3 เป็นความเห็นทั่วไปฉบับที่ 3 ของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน การปฏิบัติตามข้อ 14 ว่าด้วยเรื่องการเยียวยา ที่มีข้อกำหนดให้รัฐภาคีทุกแห่ง “ประกันในระบบกฎหมายของตนว่าผู้เสียหายจากการทรมานได้รับการเยียวยาและมีสิทธิสามารถบังคับคดีได้เพื่อจะได้รับสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ รวมทั้งวิถีทางที่จะได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยกำหนดว่าการเยียวยาหมายถึง “การเยียวยาอย่างเป็นผล” และ “การชดใช้ค่าเสียหาย” แนวคิดการชดใช้อย่างรอบด้านดังกล่าวกำหนดให้มีการชดใช้คืน สินไหมทดแทน การฟื้นฟูสภาพ ความพอใจ และหลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้ำ และยังอ้างถึงมาตรการโดยสมบูรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการเยียวยากรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น
โดยคณะกรรมการเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในกระบวนการเยียวยา และการฟื้นฟูศักดิ์ศรีของผู้เสียหายซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของข้อบัญญัติว่าด้วยการเยียวยา ที่สำคัญรัฐภาคีจะต้องออกกฎหมายหรือกำหนดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียน กำหนดให้มีหน่วยงานและสถาบันเพื่อสอบสวน รวมทั้งการมีหน่วยงานตุลาการที่เป็นอิสระซึ่งมีความสามารถจำแนกสิทธิและกำหนดให้มีการเยียวยากับผู้เสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย และประกันว่าผู้เสียหายทุกคนสามารถเข้าถึงกลไกและหน่วยงานเหล่านี้อย่างเป็นผล รัฐภาคีต้องประกันว่าผู้เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายได้รับการเยียวยาและการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่และอย่างเป็นผล รวมทั้งค่าชดเชยและช่องทางเพื่อการฟื้นฟูสภาพอย่างสมบูรณ์เท่าที่จะเป็นไปได้

การเยียวยามีด้วยกันห้ารูปแบบ ได้แก่ การชดใช้ค่าเสียหาย การชดใช้คืน สินไหมทดแทน การฟื้นฟูสภาพ ความพอใจ และหลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้ำ และ ในการช่วยให้ผู้เสียหายได้รับสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา หน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐภาคีจะต้องสอบสวนและตรวจสอบตามข้อกล่าวหาโดยทันที อย่างเป็นผล และอย่างไม่ลำเอียง ขั้นตอนการสอบสวนและการดำเนินคดีทางอาญา รวมทั้งผลการตัดสินในคดีอาญาไม่ควรส่งผลกระทบต่อการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ทั้งนี้รวมถึงการสร้างกลไกการเข้าถึงการได้รับการเยียวยา การกำจัดอุปสรรคต่อสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา การสนับสนุนกองทุนโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานขององค์การสหประชาชาติ และการติดตามตรวจสอบและการรายงานผลการดำเนินงานของรัฐภาค

อ่านฉบับเต็มที่ General Comment on CAT-C-GC-3_16 Nov 2012_ Thai

TAG

RELATED ARTICLES