[:th]CrCF Logo[:]

Civil Society Denounces Adoption of Flawed ASEAN Human Rights Declaration: AHRD falls far below international standardsASEA

Share

English is below:

สำหรับเผยแพร่ทันที

แถลงการณ์

19 พฤศจิกายน 2555

ภาคประชาสังคมประณามการรับรองร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนต่ำกว่ามาตรฐานสากลมาก

​โดยไม่คำนึงถึงข้อกังวลอย่างลึกซึ้งของบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสองค์การสหประชาชาติ ผู้ชำนาญการด้านสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานระดับรากหญ้าและหน่วยงานภาคประชาสังคมอีกหลายร้อยแห่งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ บรรดาผู้นำประเทศอาเซียนเดินหน้ารับรองปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Declaration) เมื่อวานนี้ ทั้ง ๆ ที่เป็นกฎบัตรซึ่งทำลายกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หาได้เป็นการส่งเสริมไม่ กฎบัตรสิทธิมนุษยชนฉบับนี้เป็นเพียงเครื่องกำบังการประกาศอำนาจรัฐต่าง ๆ มากกว่า

​เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่รัฐบาลประเทศอาเซียนยืนยันจัดทำปฏิญญาซึ่งเหมือนเป็นการระบุว่า ประชาชนของตนเองคู่ควรกับสิทธิมนุษยชนน้อยกว่าประชาชนในยุโรป แอฟริกา หรืออเมริกา ประชาชนในอาเซียนไม่ควรยอมรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ต่ำกว่ามาตรฐานในที่อื่น ๆ ทั่วโลก

​ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนควรแสดงเจตจำนงสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายถึงการจำกัดอำนาจของรัฐบาล แต่ในทางตรงข้าม เนื้อหาของปฏิญญาฉบับที่ผ่านการรับรองนี้ จะยิ่งสร้างความชอบธรรมมากขึ้นให้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่อยู่ใต้เขตอำนาจของรัฐบาลอาเซียน ทั้งนี้จะเห็นได้จาก “หลักการทั่วไป” ที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง นอกจากนั้น ยังมีการลดหย่อนการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานโดยอ้างการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องกระทำกับบุคคล มีการอ้างบริบทระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อเป็นเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และยังอ้างข้อจำกัดต่อสิทธิอย่างอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิอันไม่พึงถูกจำกัดเลย ในหลายข้อบัญญัติ มีการกำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองสิทธิให้ขึ้นอยู่กับกฎหมายระดับประเทศ แทนที่จะกำหนดให้กฎหมายควรได้รับการปรับให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสิทธิเหล่านั้น

​ปฏิญญาฉบับนี้ยังละเลยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานหลายประการ รวมทั้งสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้กลายเป็นบุคคลผู้สูญหาย

​เนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามาในนาทีสุดท้ายสำหรับถ้อยแถลงของผู้นำที่รับรองปฏิญญาฉบับนี้ แทบไม่ได้แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของปฏิญญาเลย แม้จะเป็นการยืนยันเจตจำนงของรัฐบาลอาเซียนที่มีต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) และกฎบัตรสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ตราบที่ “หลักการทั่วไป” ของปฏิญญาฉบับนี้และช่องโหว่ต่าง ๆ ยังปรากฏอยู่ จะเป็นการส่งสัญญาณผิด ๆ ต่อรัฐบาลว่า สามารถอ้างเหตุผลเพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้

​เป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่งที่รัฐบาลในอาเซียนซึ่งเป็นประชาธิปไตยมากกว่าและเปิดรับกับสิทธิมนุษยชนมากกว่า กลับยอมตกอยู่ใต้แรงกดดันของรัฐบาลที่รังเกียจสิทธิมนุษยชน และยอมรับกฎบัตรที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องเหล่านี้

​เรายังขอแสดงความไม่เห็นด้วยต่อระบบการตัดสินใจแบบ “ปรึกษาหารือและฉันทามติ” (consultation and consensus) ของอาเซียน ซึ่งก็ทำให้ประชาชนผิดหวังอีกครั้ง เป็นการเผยให้เห็นว่าวาระสิทธิมนุษยชนของอาเซียนถูกกำหนดแต่ฝ่ายเดียวโดยบรรดารัฐภาคี โดยแทบไม่มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับหน่วยงานระดับรากหญ้าและหน่วยงานภาคประชาสังคมซึ่งทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

​ปฏิญญาฉบับนี้ไม่คู่ควรกับชื่อของมันเลย เราจึงขอปฏิเสธ และจะไม่นำปฏิญญาฉบับนี้มาใช้ในการทำงานกับกลุ่มต่าง ๆ ที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เราจะไม่อ้างปฏิญญาฉบับนี้ในการติดต่อกับอาเซียนหรือรัฐภาคีของอาเซียน ทั้งยังจะประณามว่าเป็นกฎบัตรที่ต่อต้านสิทธิมนุษยชน เราจะยังอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่อไป เพราะประกันเสรีภาพและให้ความคุ้มครองที่คู่ควรกับประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ ในอาเซียน แตกต่างจากปฏิญญาฉบับนี้มาก เราขอเตือนบรรดารัฐภาคีอาเซียนถึงพันธกรณีของพวกเขาที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และย่อมมีผลบังคับใช้เหนือกว่ากรณีที่เนื้อหามีความขัดแย้งกับปฏิญญาฉบับนี้ และไม่ควรมีการอ้างปฏิญญาฉบับนี้เป็นข้อแก้ตัวกรณีที่รัฐไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้

For immediate release
19 November 2012

Civil Society Denounces Adoption of Flawed ASEAN Human Rights Declaration: AHRD falls far below international standards

Disregarding the deep concerns expressed by senior United Nations officials, human rights experts and hundreds of civil society and grassroots organisations at the national, regional and international levels, ASEAN leaders nonetheless adopted yesterday an “ASEAN Human Rights Declaration” that undermines, rather than affirms, international human rights law and standards. The document is a declaration of government powers disguised as a declaration of human rights.

It is deplorable that the governments of ASEAN have insisted on making a Declaration that implies that their people are less deserving of human rights than the people of Europe, Africa or the Americas. The people of ASEAN should never accept a lower level of protection of their human rights than the rest of the world.

The ASEAN Human Rights Declaration should have reflected the universally held conviction that respecting human rights necessarily means imposing limitations on the powers of government. Instead, the Declaration that was adopted, through some of its deeply flawed “General Principles”, will serve to provide ready-made justifications for human rights violations of people within the jurisdiction of ASEAN governments. These include balancing the enjoyment of fundamental rights with government-imposed duties on individuals, subjecting the realisation of human rights to regional and national contexts, and broad and all-encompassing limitations on rights in the Declaration, including rights that should never be restricted. In many of its articles, the enjoyment of rights is made subject to national laws, instead of requiring that the laws be consistent with the rights.

The Declaration fails to include several key basic rights and fundamental freedoms, including the right to freedom of association and the right to be free from enforced disappearance.

The last-minute addition made to the leaders’ statement upon adopting the declaration, reaffirming ASEAN member governments’ commitment to the Universal Declaration of Human Rights and other human rights instruments in the implementation of the ASEAN Human Rights Declaration, does little to address the fundamental problem. As long as the Declaration’s General Principles and the loopholes they provide remain, a wrong signal will be sent to governments that international human rights obligations may be circumvented.

It is highly regrettable that governments in the ASEAN who are more democratic and open to human rights succumbed to the pressure of human rights-hostile governments into adopting a deeply flawed instrument.

We again raise our objections to the ASEAN’s “consultation and consensus” decision-making system, which has failed its people again. This reveals that the ASEAN human rights agenda is dictated by its Member States with little meaningful consultation with the vast array of civil society and grassroots organizations that are working each day for the human rights of the people of the ASEAN region.

This Declaration is not worthy of its name. We therefore reject it. We will not use it in our work as groups engaged in the protection of human rights in the region. We will not invoke it in addressing ASEAN or ASEAN member states, except to condemn it as an anti-human rights instrument. We will continue to rely on international human rights law and standards, which, unlike the ASEAN Human Rights Declaration, provide all individuals, groups and peoples in ASEAN with the freedoms and protections to which they are entitled. We remind ASEAN member states that their obligations under international law supersede any conflicting provisions in this Declaration. This Declaration should never be the basis to excuse the failure of a state to meet its international human rights obligations.

Endorsed by:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
ALTSEAN Burma
Amnesty International
Arus Pelangi
ASEAN Watch Thailand
Asian Center for the Progress of the Peoples (ACPP)
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
ASEAN LGBTIQ Caucus
ARTICLE 19
Boat People SOS
Burma Partnership
Cambodian Food and Service Workers’ Federation (CFSWF)
Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
Cambodian Independent of Civil-Servant Association (CICA)
Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
Cambodian Workers Center for Development (CWCD)
Cambodian Youth Network (CYN)
Coalition of Cambodian Farmer Community (CCFC)
Forum for Democracy in Burma
Forum LGBTIQ Indonesia
Human Rights Defenders-Pilipinas (HRDP)
Human Rights Education Institute of Burma (HREIB)
Human Rights Watch
IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor)
Independent Democratic of Informal Economy Association (IDEA)
Indonesia for Human’s
Informal Service Center (INSEC)
International Commission of Jurists (ICJ)
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
Justice for Sisters, Malaysia
Knowledge and Rights with Young People Through Safer Spaces (KRYSS)
Lao Movement for Human Rights
Lawyers For Liberty (Malaysia)
Lawyers’ Rights Watch Canada
Migrant Forum in Asia (MFA)
Myanmar Youth Empowerment Program
Myanmar Youth Forum
NGO Coordinating Committee on Development (NGO-COD), Thailand
People’s Action for Change, Cambodia
People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)
People’s Watch (India)
Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
Philippine Human Rights Information Center (PHILRIGHTS)
Philippine NGO Coalition on the UN Convention on the Rights of the Child
Quê Me: Action for Democracy in Vietnam
Sayoni, Singapore
Seksualiti Merdeka, Malaysia
South East Asian Committee for Advocacy (SEACA)
Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
Thai Volunteer Service (TVS)
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras)
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)
Vietnam Committee on Human Rights
For inquiries, please contact:

1. Mr. Haris Azhar, KontraS (Bahasa Indonesia and English language), tel: +62 81513302342, email: haris_azhar@yahoo.com

2. Sister Crescencia Lucero, Task Force Detainees of the Philippines (Tagalog and English language), tel: +63 29209891642, email: sistercres2010@gmail.com

3. Mr. Yap Swee Seng, Asian Forum for Human Rights and Development (Bahasa Malaysia, Chinese and English language), tel: +66 81 8689178, email: yap@forum-asia.org

4. Mr. Phil Robertson, Human Rights Watch (English and Thai language), tel: +66 85 0608406 email: RobertP@hrw.org

5. Mr. Yuval Ginbal, Amnesty International (English language), tel: +44 (20) 74135739, email: yginbar@amnesty.org

6. Ms. Emerlynne Gil, International Commission of Jurist (English language), +66 840923575, email: emerlynne.gil@icj.org

7. Ms. Suntaree H. Saeng-ging, ASEAN Watch Thailand (Thai and English language), tel: +66 89 713 2070, email: ss.sunny@hotmail.com

TAG

RELATED ARTICLES