[:th]CrCF Logo[:]

ศาลปัตตานียกคำร้องบิดาผู้ตาย ร้องขอให้ศาลพิจารณาหลักฐาน และขอให้มีคำสั่งไต่สวนการตาย สุไลมาน แนซา ใหม่

Share

เมื่อวันที่ 28 กันยายน2555 ศาลจังหวัดปัตตานีได้ยกคำร้อง โดยศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยมีใจความว่า “กรณีตามคำสั่งศาลใช้ดุลยพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งฝ่ายผู้ร้อง และผู้ร้องซักถามเพื่อทำคำสั่ง จึงไม่ใช่กรณีที่พิจารณาผิดระเบียบ ยกคำร้อง”

เผยแพร่วันที่ 27 กันยายน 2555

ใบแจ้งข่าว

กรณีศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งคดีไต่สวนการตาย นายสุไลมาน แนซา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55 บิดาผู้ตายร้องขอให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานและขอให้มีคำสั่งใหม่ เนื่องจากกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ 1มาตรา 27 ประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

วันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ศาลจังหวัดปัตตานี นายเจ๊ะแว แนซา ผู้ร้องคัดค้านซึ่งเป็นบิดาของผู้ตาย ในคดีไต่สวนการตายของสุไลมาน แนซา โดยนายอนุกูล อาแวปูเตะ ทนายความผู้ร้องคัดค้าน ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ให้ศาลทำการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีใหม่และมีคำสั่งอย่างเป็นธรรมต่อไป สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 ศาลจังหวัดปัตตานีได้มีคำสั่งในคดีชันสูตรพลิกศพนายสุไลมาน แนซา คดีหมายเลขดำที่ ช.14/2555 หมายเลขแดงที่ ช.10/2555 ว่า

“ผู้ตายตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองจากการผูกคอด้วยผ้าเช็ดตัวกับเหล็กดัดหน้าต่าง ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่” ซึ่งในคำสั่งยังได้ระบุอีกว่า “พยานหลักฐานผู้ร้องคัดค้านไม่อาจหักล้างพยานผู้ร้องได้” ผู้ร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการที่ศาลทำคำสั่งคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพ  ตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดยการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานหักล้างกันระหว่างพยานที่พนักงานอัยการผู้ร้องนำมาสืบกับพยานที่ผู้ร้องคัดค้านนำสืบนั้น ไม่ชอบด้วยหลักการพิจารณาคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย ที่มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้คู่ความทุกฝ่ายนำพยานหลักฐานต่างๆ เข้าสืบเพื่อเสนอข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อศาล เพื่อศาลจักได้แสวงหาข้อเท็จจริงจนถึงที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้ตาย แต่การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในลักษณะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเช่นเดียวกับการพิจารณาคดีแบบกล่าวหาที่มีโจทก์-จำเลย นำพยานหลักฐานมาหักล้างทำลายน้ำหนักกันนั้น

ทำให้กระบวนการพิจารณาและทำคำสั่งของศาลดังกล่าวเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เพราะขัดกับเจตนารมณ์เรื่องการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 อีกทั้งขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเดิม แล้วพิจารณาพยานหลักฐานและมีคำสั่งใหม่ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
นายอนุกลู อาแวปูเตะ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 081-8987408
นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทรศัพท์ 089-6222474

  • 1
    มาตรา 27 ประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง