มีการแก้ไขคำแปลภาษาไทยบางส่วน โปรดใช้ ไฟล์นี้  Shadow Report Thai & English_submission to UN CERD (new)

There is a change in Thai translation pls use this file (as of 5/o8/2012)