[:th]CrCF Logo[:]

2012_07_20มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจัดกิจกรรมนักกิจกรรมทางสังคมพบปะกำลังพล รพ. พระมงกุฎ

Share

2012_07_19_ใบแจ้งข่าว ขออนุญาตเข้าเยี่ยมพบปะกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ_ รพ.พระมงกุฎ

ใบแจ้งข่าว
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจัดกิจกรรมพบปะกำลังพล
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 กรกฎาคม

ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งไม่แสวงผลกำไร จดทะเบียนตามกฎหมายไว้กับกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์หนึ่งของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยกระบวนการทางกฎหมายในพื้นที่ทั่วประเทศร่วมทั้งกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิฯ ขออนุญาตทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร นำนักกิจกรรมด้านสังคมทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ทำงานในกรุงเทพจำนวนประมาณ 10คน เข้าพบปะแลกเปลี่ยนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกำลังพลในการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศจำนวน 50 นาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้สภาพปัญหาในเรื่องการสร้างสันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้งอย่างรอบด้าน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงภัยอันตราย โดยขอเข้าพบปะในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16.00-18.00 น.ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และจะได้นำสิ่งของและของที่ระลึกมอบแก่กำลังพลที่พักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจำนวน 50 ชุด

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ โทร. 02-6934939

TAG

RELATED ARTICLES