[:th]CrCF Logo[:]

ขอเชิญร่วมประชุม “ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พศ. ๒๕๒๒” โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Share

กำหนดการสัมมนา “ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒” วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  • ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
  • ๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. กล่าวต้อนรับโดย นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
  • ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ “หลักสิทธิในการขอลี้ภัยในกฎหมายคนเข้าเมือง” (Principle of the Right of to seek asylum inimmigration Law) โดย นายสุรพงษ์ กองจันทึก
  • ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. มอบหนังสือและของที่ระลึก (พักรับประทานอาหารว่าง)
  • ๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นำเสนอโดย นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์
  • ๑๕.๐๐– ๑๖.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม
  • ๑๖.๐๐-๑๖.๒๐ น. สรุปผลการประชุม โดยดร.จตุรงค์บุณยรัตนสุนทร
  • ๑๖.๒๐- ๑๖.๓๐ น. กล่าวปิดประชุมโดย นายนิรันดร์พิทักษ์วัชระ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร


นางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ พิธีกรตลอดงาน ล่ามแปล