กำหนดการ
แถลงข่าวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2555
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ร่วมจัดโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.30 น.
ณ ห้องสะบารัง โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี
********************************************************

09.00 น. ลงทะเบียน
09.20 – 09.40 น. ฉายวีดีโอภาพรวมสถานการณ์ทั่วโลก
09.40 –10.30 น. สรุปภาพรวมรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก
โดย ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
ผู้อำนวยการองค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
สรุปภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
10.30 – 12.30 น. “สถานการณ์การซ้อมทรมานและการลอยนวลพ้นผิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
“ประสบการณ์และผลกระทบจากการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้พรก.ฉุกเฉิน” โดย อิสมาแอ เต๊ะ
“ประสบการณ์การเรียกร้องความยุติธรรมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ” โดย แยนะ สะแลแม
“อุปสรรคและความท้าทายต่อการเข้าถึงความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย สิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์
ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
วิเคราะห์รายงานและดำเนินรายการ โดย เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

สอบถามรายละเอียด ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ คุณเนาวรัตน์ เสือสอาด
โทร. 089-922-9585 อีเมล์ media@amnesty.or.th