[:th]CrCF Logo[:]

ชาวม้ง บ้านแม่ตะละ ประสบปัญหาถูกละเมิดสิทธิพลเมือง กรณีจัดเขตปกครองใหม่ เป็นอำเภอใหม่ อ.กัลยานิวัฒนา

Share

ในวันที่ ๒๗ เม.ย. นี้เวลา ๑๐ .๐๐ น. ชาวบ้านแม่ตะละจำนวน 200-300 คนจะจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีชาวบ้านม้งแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดรวมทั้งราษฎรหมู่ที่ 6 จำนวน 43 หลังคาเรือน รวม 354 คน ถูกแจ้งย้ายรายการบุคคลในทะเบียนเข้าทะเบียนบ้านกลาง และจำหน่ายทะเบียนบ้าน ซึ่งมีผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดและราษฎรหมู่ที่ 6 ทั้งหมดถูกระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียน ไม่สามารถทำบัตรประชาชน และทำการแจ้งย้ายปลายทางได้ โดยอ้างเหตุผลว่า เนื่องจากได้มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา และได้มีการจัดทำแนวเขตใหม่ ทำให้หมู่บ้านแม่ตะละต้องยุบ และย้ายไปรวมกับหมู่ที่ 7 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา ขอเรียนเชิญเพื่อนมาป็นกำลังให้กับพี่น้องแม่ตะละด้วยครับ

เคารพ
สุมิตร วอพะพอ
ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ

ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านเป็นราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง มีสัญชาติไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย นับถือศาสนาดั้งเดิม (วิญญาณบรรพบุรุษ) และศาสนาพุทธ หมู่บ้านแม่ตะละตั้งเป็นชุมชนมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2500 โดยตั้งชุมชนอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศเหนือประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร ในขณะนั้นในหมู่บ้านมีจำนวนประชากรอยู่ประมาณ 20 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 120 คน ในปี พ.ศ. 2500 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสุ แซ่ย่าง และนายวิชัย แซ่ย่างเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้งสองเป็นผู้นำชุมชนในสมัยนั้น

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ปลูกสตรอเบอร์รี่ กะหล่ำ พืชผักเมืองหนาวต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนซึ่งเป็นการสอดคล้องกับวิถีชนบท เนื่องจากพื้นที่ในตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เขตภูเขา

ต่อมาในชุมชนแม่ตะละมีปัญหาการขาดแคลนเรื่องน้ำดื่มน้ำที่ใช้บริโภค และมีขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาชักชวนผู้นำชุมชวนเข้าร่วมขบวนการ และทำร้ายขมขู่คุกคาม ชิงทรัพย์สิน และฆ่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกิน ทำให้ชาวบ้านกลัว ผู้นำชุมชนสมัยนั้นคือนายแถะ แซ่ย่าง (ปู่ก้างสุ) เป็นผู้นำชาวบ้านอพยพย้ายมาอาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2514 อาศัยอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

มีผู้นำชุมชนที่ดำรงตำแหน่งทั้งไม่เป็นทางการและเป็นทางการรวมทั้งหมด 7 คน ในปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 นายเเถะ แซ่ย่างหรือนายวิชัย พนาสันติกุลผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้เข้าเฝ้าเสด็จ และได้ทูลเกล้าถวายประวัติหมู่บ้านให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ และทรงพระราชทานน้ำประปาภูเขาสายแรกให้ ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ และพระองค์ยังรับสั่งต่อนายเถะ แซ่ย่าง หรือนายวิชัย พนาสันติกุล ผู้ใหญ่บ้านว่าชาวบ้านม้งแม่ตะละหมู่ที่ 6 ไม่ต้องอพยพไปไหนแล้ว

เหตุแห่งการฟ้องคดี

ชาวบ้านม้งแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดรวมทั้งราษฎรหมู่ที่ 6 จำนวน 43 หลังคาเรือน รวม 354 คน ถูกแจ้งย้ายรายการบุคคลในทะเบียนเข้าทะเบียนบ้านกลาง และจำหน่ายทะเบียนบ้าน ซึ่งมีผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมด และราษฎรหมู่ที่ 6 ทั้งหมดถูกระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียน ไม่สามารถทำบัตรประชาชน และทำการแจ้งย้ายปลายทางได้ โดยอ้างเหตุผลว่า เนื่องจากได้มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา และได้มีการจัดทำแนวเขตใหม่ ทำให้หมู่บ้านแม่ตะละต้องยุบ และย้ายไปรวมกับหมู่ที่ 7 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ต่อมานายอำเภอสะเมิง ได้ทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่องการแจ้งย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนอำเภอสะเมิง และจำหน่ายทะเบียนบ้าน โดยระบุว่าได้ดำเนินการแจ้งย้ายราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลยั้งเมิน จำนวน 354 คน และจำหน่ายรายการบ้าน จำนวน 43 หลังคาเรือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลให้ราษฎรจำนวน 354 คน ดังกล่าว ถูกระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียน ไม่สามารถจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และทำการแจ้งย้ายปลายทางได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ ชม 0817/3152 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554

ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าว จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษา ดังนี้

  1. ขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 66 ง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2540 ในข้อ 5 หน้า 169 และ 170 ในส่วนของการกำหนดเขตตำบลยั้งเมิน ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก
  2. ขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 66 ง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2540
  3. ให้ดำเนินการจัดทำแนวเขตปกครองขึ้นใหม่ให้ถูกต้อง โดยให้สำรวจและทำแนวเขตให้ชุมชน และบ้านเรือนของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดรวมทั้งราษฎรจำนวน 43 หลังคาเรือน 354 คน ของหมู่บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ให้อยู่ในเขตตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
  4. ให้เพิกถอนประกาศสำนักทะเบียนอำเภอสะเมิง เรื่องการแจ้งย้าย และจำหน่ายทะเบียน เพื่ออพยพราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรวมกับ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2554
  5. เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนอำเภอสะเมิงที่มีคำสั่งแจ้งย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดและราษฎรที่เหลือของหมู่ที่ 6 ทั้งหมดเข้าทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนอำเภอสะเมิงและเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดและราษฎรที่เหลือของหมู่ที่ 6 ด้วย

RELATED ARTICLES