CrCF/MAC_หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำเดือน พย.-ธค. 2555

CrCF_MAC_Access to Justice & HR newletters_6th Issue (Nov-Dec 2011)_Thai version

หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้

Access to Justice and Human Rights Newsletters, SouthernThailand

ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมพ.ศ. 2554

บรรณาธิการ นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญคงขจรเกียรติ

บทความนำ

Ø ต้นไม้(พิษ)ของกฎหมายพิเศษ จากสถิติและข้อค้นพบในคดีความมั่นคง โดยอนูกูลอาแวปูเตะ

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการทำงาน

Ø โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปัญหาและความสำคัญของการมีกฎหมายป้องกันการทรมานในประเทศไทย” ณห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ข่าวทั่วไป

Ø เปิดข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับหลังจากการนำเสนอรายงานประเทศต่อที่ประชุมคณะทำงานUniversal Periodical Review UPRสมัยที่ 12 เมื่อวันที่5 ตุลาคม 2554ณ นครเจนีวา

ข่าวคดีสิทธิมนุษยชน

o ผู้ต้องหา 4รายยื่นคำร้องต่อศาลนาทวีปฏิเสธไม่เข้าร่วมกระบวนการตามมาตรา 21 พรบ.ความมั่นคงฯ

o คดีแพ่งอิหม่ามยะผา กาเซ็ง

TAG

Exit mobile version