NSC Policy_Presentation as of 12 Jan 2012

คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณามีมติรับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2555