CrCF_MAC_Access to Justice & HR newletters_5th Issue (Sep-Oct 2011)_(2)_Thai version

หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้

Access to Justice and Human Rights Newsletters, Southern Thailand

ประจำเดือนกันยายน- ตุลาคม พ.ศ. 2554

บรรณาธิการ  นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

บทความนำ: ข้าแต่ศาลที่เคารพ…… ผมขอคัดค้านพรก.ฉุกเฉิน _เปิดจดหมายของผู้ถูกควบคุมตัวตามหมายฉฉ.

และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้จัดให้มีการแถลงข่าว กรณีนายนิเซะ นิฮะ

ความคืบหน้าสถานการณ์คคีสิทธิมนุษยชน

 • คดีคุ้มครองผู้บริโภค:  ศาลจังหวัดยะลาสั่งให้สหกรณ์ครูยะลารับนายมะยาเต็ง      มะระนอ กลับเป็นสมาชิกจ่ายเงินตามสิทธิฯ คดีแรกที่ผู้ถูกบังคับให้สูญหายได้รับสิทธิคุ้มครอง
 • คดีศาลปกครอง:   ศาลปกครองสงขลามีคำสั่งให้กองทั​พบกจ่า​ยค่าเสียหายในมูลละเมิดต่อนักศึ​กษายะลาสองคนที่ถูกซ้อมทรมานระหว่างการถูกควบคุมตัวเกินอำนาจฯ
 • ศาลจังหวัดนราธิวาส      ไม่รับฎีกา  ญาติอิหม่ามยะผาติดตามต่อพิจารณาคดีศาลจังหวัดทหารบกปัตตานี

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

 

 • มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกันออกแถลงการณ์ประนามการฆ่าสังหารครูไทยพุทธจำนวน 4 คนในเวลาสองเดือน
 • เวทีเพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่ภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมคิดทบทวนถึงการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
 • CrCF & MAC  ยื่นจดหมายเปิดผนึก ขอให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พิจารณาการต่อพรก.ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนใต้ครั้งหน้า  ทบทวนที่มาของกฎหมาย  แก้มาตราที่ละเมิดสิทธิฯ ยกเลิกมาตราที่ขัดรัฐธรรมนูญ
 • ครบรอบ 25 ตุลาคม 7 ปีเหตุการณ์ตากใบ  ประณามผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส เรียกร้องร่วมกันยุติวงจรความรุนแรง ร่วมแรงรัฐและภาคประชาสังคม  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน
 • ตัวแทนมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ร่วมประชุมในเวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (UPR) ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้
 • มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรภาคประชาสังคมแนะนำองค์กรให้กับกองกำลังทหารพรานที่ 45 ที่อ.นาทวี จังหวัดสงขลาในวันที่ 25 ตุลาคม 2554

 

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 2 ปี  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2554 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่มุ่งจะให้ความเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โครงการมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และกองทุนสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการพัฒนาภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

กิจกรรม ในโครงการฯประกอบไปด้วย: การให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำคดีในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Litigation) การประชุมคดีระหว่างทนายความและผู้ชำนาญการด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน การอบรมเพิ่มทักษะให้แก่ทนายความ ผู้ช่วยทนายความ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ การจัดสัมมนาโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่ หน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้มีอำนาจตัดสินใจและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม งานวิจัยและการทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการใช้บริการให้ความช่วยเหลือด้านคดีโดยไม่คิดค่าบริการ ส่งเสริมให้พนักงานอัยการและศาลมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการจัดทำข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐ

การดำเนินการโครงการในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่า

 1. หน่วยงานในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการใช้กฎหมายในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
 2. เพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อช่วยให้หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายในระดับประเทศและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
 3. หน่วยงานในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจมีความรู้และความสามารถในการกำหนดนโยบายมากขึ้น      ช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบยุติธรรมอย่างยั่งยืน