[:th]CrCF Logo[:]
[:th]ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน[:]

แถลงข่าวงาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’

Share

กำหนดการแถลงข่าว งาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’ ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๐ น. วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ น. สื่อมวลชน/แขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
เวลา ๑๓.๑๕ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ

• ฉายวีดีทัศน์/อ่านบทกวี

เวลา ๑๓.๓๐ น. แถลงข่าวงาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’ โดย…
– คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
– คุณชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ผู้ก่อตั้งสำนักหัวใจเดียวกัน
– ตัวแทนเยาวชนชายแดนใต้ และตัวแทนภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน ฯลฯ

เวลา ๑๓.๕๐ น. ตอบข้อซักถาม
เวลา ๑๔.๐๐ น. จบการแถลงข่าว[:]