[:th]CrCF Logo[:]

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ส่งรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ให้สภาสิทธิมนุษยชน ยูเอ็น

Share

ใบแจ้งข่าว มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ส่งรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ให้สภาสิทธิมนุษยชน ยูเอ็น มุ่งหวังความร่วมมือกับทุกฝ่ายตรวจตราการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกันเขียนรายงานประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ด้วยความหวังว่าข้อเท็จจริงจากการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในพื้นที่ที่สะท้อนสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลในการปราบปรามการก่อความไม่สงบ

แม้ว่ารัฐบาลจะปรับเปลี่ยนวิธีการ ยุทธศาสตร์ทั้งทางการทหาร และการเมือง รวมทั้งทุ่มงบประมาณด้านการพัฒนาไปมาก รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติต่อผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา แต่ความรุนแรงทั้งจากเหตุระเบิด การฆ่าสังหารและด้วยความรุนแรงหลายรูปแบบจากหลายกลุ่มหลายฝ่ายก็ยังต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อคนทุกกลุ่มคนในพื้นที่ฯทั้งไทยพุทธ มุสลิม ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 7 ปี จนกระทั่งปัจจุบันยังคงปรากฎข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายเช่น กรณีการซ้อมทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ การฆ่านอกระบบกฎหมาย การบังคับให้บุคคลสูญหาย หรือการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรม การปล่อยให้คนผิดลอยนวล (Impunity) เป็นต้น

ทั้งนี้บางกรณีเป็นสาเหตุจากกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆที่อาจเปิดช่องให้มีการปฏิบัติที่อาจเป็นการละเมิด หรือบางกรณีเป็นแนวทางหรือวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติที่ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบจนอาจเป็นการละเมิดที่เป็นระบบและไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น

โดยมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้เขียนรายงานสรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะเป็นภาษาไทยจำนวน 13 หน้า และได้สรุปย่อเพื่อส่งให้สภาสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กรสหประชาชาติเป็นรายงานจำนวน 5 หน้าตามหลักเกณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยได้นำเสนอสภาพปัญหาและข้อเสนอในการปรับปรุง ยกเลิก หรือแก้ไขทั้งกฎหมายและการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ระบบคุ้มครอง ปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหมายว่าทุกฝ่ายจะฟันฝ่าอุปสรรครวมทั้งอคติและความเชื่อของตน กลุ่มตน สถาบันของตนและมีความกล้าหาญร่วมมือกันตรวจตราสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและตามหลักกติกาสากล กฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี นั้นจะทำให้การแก้ไขปัญหาโครงสร้างด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายนำเป็นสู่การสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบยุติธรรมเพื่อแก้รากฐานของปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ได้

รายละเอียดรายงานและข้อเสนอแนะจำนวน 13 หน้า ฉบับภาษาไทย สามารถ Download จากเวปไซด์ www.macmuslim.com รายละเอียดรายงานส่งสภาสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กรสหประชาชาติสามารถ Download จากเวปไซด์ http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx  และ http://www.upr-info.org/ 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ปรีดา ทองชุมนุม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร. 02- 6934939