advertising-page_-hrsj-training_mar-2009
องค์กรสิทธิมนุษยชนร่วมเปิดอบรมนักกิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่
สามอาทิตย์ เน้นทั้งทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ
เพื่อความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน  และการปกครองโดยหลักนิติธรรม
 
            สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเซีย, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  ร่วมกันจัด  “โครงการการอบรม  ความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการปกครองโดยหลักนิติธรรม ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 8 – 29 มีนาคม 2552   สถานที่ฝึกอบรม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ  โดยมีเป้าหมายการอบรม: เพื่อให้นักกิจกรรมรุ่นใหม่มีโอกาสทบทวนและตริตรองเกี่ยวกับกรอบการทำกิจกรรมเรื่องความยุติธรรมทางสังคม  จนถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแนวความคิดประชาธิปไตย อำนาจ อัตลักษณ์ และการเสริมสร้างอำนาจ และเพื่อเรียนรู้ทักษะในการเพิ่มประสิทธิผลของงานรณรงค์  โดยคณะวิทยากรประกอบด้วยนักวิชาการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งนักกิจกรรมในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเฉพาะด้าน

            คุณสมบัติของผู้เข้าการอบรม มีอายุระหว่าง 20-35 ปี โดยประมาณ สามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่อง คิดว่าตนเองเป็นนักกิจกรรม นักกฎหมายรุ่นใหม่ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสมาชิกกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ เช่น ผู้นำแรงงาน  คนงานพลัดถิ่น คนพื้นเมือง เป็นต้น  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยหนึ่งปีในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ความยุติธรรมทางสังคม การพัฒนาทางสังคม สิทธิมนุษยชน หรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดสามสัปดาห์(ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ครบทั้งสามสัปดาห์จะไม่มีสิทธิได้รับประสิทธิบัตร)
ถ้าคุณคิดว่าคุณน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 25 คน ขอให้ปฏิบัติตามนี้ 
1.       โปรดอ่านรายละเอียดและเป้าหมายการอบรมให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง
2.       ถ้าสนใจและทบทวนแล้วว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนจะอนุญาตให้เข้าอบรมติดต่อกัน “สามอาทิตย์”
3.       โปรดตอบคำถามในแบบฟอร์มใบสมัครทุกข้ออย่างละเอียด เพราะจะทำให้เราและคุณจะได้รู้จักกันมากขึ้น
4.       ให้ส่งจดหมายรับรองและแนะนำตัว (Recommendation) จากองค์กรที่ท่านสังกัดพร้อมกับแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลโดยสมบูรณ์แล้ว
 
ยินดีที่จะได้พบกันค่ะ/ครับ
จากทีมงานโครงการอบรมความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน  และการปกครองโดยหลักนิติธรรม
 
โปรดส่งแบบฟอร์มฉบับนี้และจดหมายรับรองมาให้เร็วที่สุด ภายใน 9 มกราคม  2552
อีเมล์ info@aihr.info  หรือ โทรสาร  02 275 3954
ติดต่อ ผู้ประสานงาน: นางสาวอรยา ไกรนิรากุล   หมายเลข  02-693-4939

as-of-nov_application_form_for_thai_study_session_thai

thai_three_weeks_study_session_brochure_thai

Leave a Reply