[:th]CrCF Logo[:]
[:th]ความยุติธรรมทางสังคม[:]

องค์กรสิทธิมนุษยชนร่วมเปิดอบรมนักกิจกรรม เพื่อความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการปกครองโดยหลักนิติธรรม

Share

องค์กรสิทธิมนุษยชนร่วมเปิดอบรมนักกิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่ สามอาทิตย์ เน้นทั้งทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ เพื่อความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการปกครองโดยหลักนิติธรรม

สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเซีย, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกันจัด “โครงการการอบรม ความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการปกครองโดยหลักนิติธรรม ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 8 – 29 มีนาคม 2552 สถานที่ฝึกอบรม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

โดยมีเป้าหมายการอบรม: เพื่อให้นักกิจกรรมรุ่นใหม่มีโอกาสทบทวนและตริตรองเกี่ยวกับกรอบการทำกิจกรรมเรื่องความยุติธรรมทางสังคม จนถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแนวความคิดประชาธิปไตย อำนาจ อัตลักษณ์ และการเสริมสร้างอำนาจ และเพื่อเรียนรู้ทักษะในการเพิ่มประสิทธิผลของงานรณรงค์ โดยคณะวิทยากรประกอบด้วยนักวิชาการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย รวมทั้งนักกิจกรรมในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเฉพาะด้าน

คุณสมบัติของผู้เข้าการอบรม มีอายุระหว่าง 20-35 ปี โดยประมาณ สามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่อง คิดว่าตนเองเป็นนักกิจกรรม นักกฎหมายรุ่นใหม่ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสมาชิกกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ เช่น ผู้นำแรงงาน คนงานพลัดถิ่น คนพื้นเมือง เป็นต้น มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยหนึ่งปีในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ความยุติธรรมทางสังคม การพัฒนาทางสังคม สิทธิมนุษยชน หรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดสามสัปดาห์(ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ครบทั้งสามสัปดาห์จะไม่มีสิทธิได้รับประสิทธิบัตร)

ถ้าคุณคิดว่าคุณน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 25 คน ขอให้ปฏิบัติตามนี้

1. โปรดอ่านรายละเอียดและเป้าหมายการอบรมให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง
2. ถ้าสนใจและทบทวนแล้วว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนจะอนุญาตให้เข้าอบรมติดต่อกัน “สามอาทิตย์”
3. โปรดตอบคำถามในแบบฟอร์มใบสมัครทุกข้ออย่างละเอียด เพราะจะทำให้เราและคุณจะได้รู้จักกันมากขึ้น
4. ให้ส่งจดหมายรับรองและแนะนำตัว (Recommendation) จากองค์กรที่ท่านสังกัดพร้อมกับแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลโดยสมบูรณ์แล้ว

ยินดีที่จะได้พบกันค่ะ/ครับ
จากทีมงานโครงการอบรมความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการปกครองโดยหลักนิติธรรม

โปรดส่งแบบฟอร์มฉบับนี้และจดหมายรับรองมาให้เร็วที่สุด ภายใน 9 มกราคม 2552
อีเมล์ info@aihr.info หรือ โทรสาร 02 275 3954
ติดต่อ ผู้ประสานงาน: นางสาวอรยา ไกรนิรากุล หมายเลข 02-693-4939